Enduro Monteu Roero 2022

Costa

Nasi

Musso

Giordano

Giacchero

Dovetta

Doglio